Kalite Güvence Sistemi

SGD

Bağımsız Denetim Hizmetleri AŞ.

KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ

Kalite güvence sistemi; denetim kuruluşunun iç kalite kontrol değerlendirmesini ve seçilen denetim dosyalarının incelenmesini kapsar. Bu inceleme, denetim standartlarına ve bağımsızlık şartlarına uygunluk, harcanan kaynakların nicelik ve niteliği ile denetim ücretleri konularını kapsar.

Kalite güvence sistemi, bağımsız denetim hizmet kalitesinin yüksek olmasını temin etmek amacıyla, kuruluşumuz tarafından geliştirilen kalite kontrol yöntemleri vasıtasıyla, sorumlu ortak baş denetçilerimiz gözetiminde uygulanmaktadır.

Kalite güvence sistemi, denetim kuruluşlarının kalite yeterliliklerini tescil etme amacına yöneliktir. Kalite güvence incelemelerini yapan kişiler şu şartları taşımalıdır;

 1. Denetim ve finansal raporlama alanında mesleki eğitim almış,
 2. Meslek deneyimine sahip,
 3. Kalite güvence incelemeleri hakkında eğitim almış olmalıdırlar.

SGD BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş. mesleki ilkelere ve ilgili mevzuata uyumu için denetim ekibinin hizmet içi eğitim programları ile sürekli olarak gelişmelerini desteklemektedir. Kalite Güvence Komitesi denetim kalitesinin kontrolüne ilişkin gözden geçirme işlemleri ile şirket politika ve uygulamalarına ilişkin standartları yazılı hale getirerek mevzuattaki olası değişikliklerin güncel takibini sağlamaktadır.

SGD BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş.KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ YAZILI KURALLARI

SGD BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş.ve denetim elemanları denetim faaliyetlerini yaparken, yapılacak denetim çalışmasının güvence altına alınması için geliştirilen kalite kontrol yöntemlerinin Sorumlu Ortak Baş denetçi gözetiminde uygulanacak Kalite Güvence Sistemine ilişkin usul ve esaslar ile yazılı kurallar;

1-) BAĞIMSIZ DENETİM KADROSU; Bağımsız denetim kuruluşumuzda çalışan denetçilerin aldıkları Ünvanları kıdem sırasına göre şu şekildedir;

1.1 SORUMLU ORTAK BAŞ DENETÇİ: Bağımsız denetim kuruluşumuzun ortağı olup şirketimiz adına ve kişisel sorumluluğu ile bağımsız denetim raporlarını imzalamaya yetkili kişidir. Bağımsız denetim ekibine başkanlık eder, denetim çalışmalarının gözetim ve koordinasyonunu ile bağımsız denetim programının uygulanmasını sağlar. Ayrıca, denetim faaliyeti ile ilgili denetçileri bilgilendirmek, yönlendirmek, tespit edilen sorunları çözümlemek ve gerekli kayıt düzenini gözden geçirir.

1.2 BAŞ DENETÇİ: Fiilen en az on yıl mesleki deneyimi bulunan denetçilerdir. Denetçileri yönlendirilmesi, çalışma kâğıtlarının incelenmesi ve değerlendirilmesi, denetim faaliyetinin planlanıp yürütülmesi, işin daha karmaşık ve zor bölümlerinin bizzat yürütülmesi ve müşteri ortaklık yetkilileri ile görüşmeler yapılmasını sağlar.

1.3 KIDEMLİ DENETÇİ: Fiilen en az altı yıl mesleki deneyimi bulunan denetçilerdir. Çalışma kâğıtlarının incelenip, değerlendirilmesi ve gereken revizyonların yapılması, denetim faaliyetinin planlanması, yürütülmesi ve denetlenen şirket yetkilileri ile görüşmeler yapılmasını sağlar.

1.4 DENETÇİ: Fiilen en az üç yıl mesleki deneyimi bulunan denetçilerdir. Denetçi yardımcılarını işe tahsis etmek, onların çalışmalarına nezaret etmek, hazırladıkları çalışma kâğıtlarını incelemek, çalışma programlarında gereken değişiklikleri yapmak, çalışmanın hazırlanması gibi işin ayrıntılı çalışmalarını yürütülmesini sağlar.

1.5 DENETÇİ YARDIMCISI: Denetçiler nezaretinde denetim çalışmalarına katılarak faaliyet gösterir. Denetçi yardımcılarının hukuk, iktisadi ve idari bilimler fakültesi bölümlerinden lisans düzeyinde diploma almış olmaları gerekir. Mesleki deneyime sahip olmaksızın ilk kez işe alınan denetçi yardımcıları fiilen en az 2 yıl süre ile staja tabi tutulurlar. Bu dönemde stajyer denetçi yardımcıları, 4 ay süre ile muhasebe, denetim standart ve teknikleri, bilgi işlem, para ve sermaye piyasası, ticaret hukuku, vergi mevzuatı ve bankacılık konularında toplam iki yüz saatten az olmamak şartı ile eğitime tabi tutulurlar.

2-) DENETÇİLERİN MESLEKİ YETERLİLİĞİNİN SAĞLANMASI VE GELİŞTİRİLMESİ;

Denetim, denetçi olarak yeterli mesleki eğitime ve ehliyete sahip kişilerce yerine getirilmelidir. Bu nedenle bağımsız denetim şirketleri, denetçilerinde mesleki yeterliliği aramak ve sağlamak zorundadır. Denetçiler kurs ve seminerlere katılarak, mesleki yayınları ve mevzuattaki değişiklikleri takip ederek sürekli olarak gelişmeye açık olmalıdır. Mesleki yeterliliğe ulaşamayan veya bu özelliklerini kaybeden denetçilerin bu görevlerine devam ettirilmezler.

3-) BAĞIMSIZ DENETİM EKİBİNİN SORUMLULUKLARI;

SGD BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ AŞ’nin Kalite Güvence Sistemi Bağımsız Denetim Ekibinin Sorumlulukları; Bağımsız denetim sırasında şirket tarafından belirlenen denetim kalite kontrol yöntemlerine uymak ve şirketin kalite kontrol sisteminin çalışmasını teminen gerekli bilgileri vermek.

Sorumlu ortak baş denetçi, temel etik ilkeler olarak kabul edilen ve aşağıda yazılı etik ilkelere uyumu gözetir.

Dürüstlük: Denetim elemanı her türlü iş ilişkisinde dürüst ve açık sözlü olmalıdır.
Tarafsızlık: Denetim elemanı, yaptığı denetim faaliyeti ile ilgili hiçbir önyargı, çıkar çatışması veya başkalarının yorum ve baskılarının mesleki yargısını etkilemesine izin vermemelidir.
Mesleki Yeterlilik, Mesleki Özen ve Titizlik: Denetim elemanı, mesleki bilgi ve becerilerini sürekli geliştirmek ve üstlendiği sorumluluğu yerine getirecek seviyede tutmak zorundadır.
Güvenilirlik: Denetim elemanı, denetim faaliyeti sırasında edindiği bilgileri gizli tutarak üçüncü şahıslarla paylaşmamalıdır.
Mesleki Davranış: Denetim elemanı, uymak zorunda olduğu yasal düzenlemelere uyarak meslek imajına zarar getirecek davranışlardan kaçınmak zorundadır.
Bağımsızlık: Şirketin ve denetim ekibinin denetim faaliyetini yaptığı müşterilerine aşağıdaki hizmetleri veremez;

 • Değerleme ve aktüerya hizmetleri verilmesi veya ekspertiz ve uygunluk raporu hazırlanması,
 • İç denetim fonksiyonunun yerine getirilmesi ya da iç denetim fonksiyonuna destek hizmeti verilmesi,
 • Yönetim veya insan kaynakları fonksiyonlarının yerine getirilmesi,
 • Aracılık veya yatırım danışmanlığı hizmetlerinin verilmesi,
 • Hukuki danışmanlık veya diğer uzmanlık hizmetlerinin verilmesi,
 • Denetim faaliyetinin yürütüleceği işletmenin hisse senetlerine sahip olamaz,
 • Denetim yapılacak işletmede, denetim elemanının yakın bir aile üyesi yönetici konumunda olamaz,
 • Denetimi yapılacak işletmede, denetim elemanı finansal tabloların hazırlanma sürecinde görev alamaz,
 • Muhasebe defterlerinin tutulması ve buna ilişkin diğer hizmetlerin verilmesi,
 • Finansal bilgi sistemi kurulması ve geliştirilmesi ile işletmecilik, , muhasebe, finans konularındaki uygulamalarla ilgili danışmanlık hizmeti verilmesi, belge düzenlenmesi ve rapor hazırlanması,
 • Tahkim ve bilirkişilik yapılması.

4-) MÜŞTERİ KABULÜ VE DEVAMLILIĞI;

SGD BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ AŞ.‘nin Kalite Güvence Sistemi Müşteri Kabulü ve Devamlılığı Kuralları;
Şirketin müşteri ve iş kabulünde risk ölçme ve risk sınıflandırması için yapacağı analiz, tespit ve araştırma kuralları;

 • Denetim sözleşmesi yapılacak firmanın, yönetimden sorumlu kişiler ve ortakların tespiti,
 • Denetim sözleşmesi yapılacak firmanın, finansal durumu hakkında bilgi alma,
 • Denetim sözleşmesi yapılacak firmanın, hangi sektörde faaliyet gösterdiği,
 • Denetim sözleşmesi yapılacak firmanın, halka açık bir şirket olup olmadığının tespiti,
 • Denetim sözleşmesi yapılacak firmanın, yönetici ve ortaklarının piyasadaki imaj tespiti,
 • Denetim sözleşmesi yapılacak firmanın; varsa, çalıştığı avukat ve diğer danışmanların tespiti,
 • Denetim sözleşmesi yapılacak firmanın, yönetim kadrosunun dürüstlüğü ile ilgili araştırma,
 • Denetim sözleşmesi yapılacak firmanın, kurumsal yönetim anlayışının tespiti,
 • Denetim sözleşmesi yapılacak firmanın, devam eden önemli davalarının tespiti,
 • Denetim sözleşmesi yapılacak firmanın, işletme yönetiminde etkin olanlar ile yönetimden sorumlu kişilerin ve ana ortakların denetim çalışmasını zorlaştıracak durumda olma durumunun tespiti,
 • Denetim sözleşmesi yapılacak firmanın, bağımsız denetim ekibinin çalışmalarına yeterli ve gerekli zaman ile sistem ve ekibin varlığının tespiti,
 • Denetim sözleşmesi yapılacak firmanın, bağımsız denetim çalışmasını yapacak ekibinin mesleki etik ilkelere uyum konusunda baskı yapma eğiliminin araştırılması,
 • Denetim sözleşmesi yapılacak firmanın, önceki dönem denetim çalışmasında sunulan rapor olup olmadığının ve verilen raporun tespiti,
 • Risk analizi tamamlandıktan sonra sorumlu ortak ve diğer yöneticiler müşteriyi kabul edilip edilmemesine karar verirler,
 • Kabul edilen müşteri için belirlenen risk sınıflaması çerçevesinde gerekli denetim prosedürlerinin uygulanmasını sağlamak öncelikle ilgili sorumlu ortağın görevidir.
 • Müşteri ortaklığın genel kurul toplantılarına katılmak ve bu toplantılarda istenildiği takdirde, bağımsız denetim faaliyetini ve sonuçları hakkında açıklamalarda bulunmak.

5-) DENETİM EKİBİNİN BELİRLENMESİ;

SGD BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş.’nin Kalite Güvence Sistemi Denetim ekibinin belirlenmesi Kuralları ;

 • Şirket, denetim çalışmasına başlamadan önce yapılacak denetim çalışması ile ilgili bir bütçe hazırlar. Bu bütçede denetim ekibinin kimlerden oluşması gerektiği ve her bir denetim elemanının kaç saat çalışacağı planlanır,
 • Denetim ekibinde görev alacak bağımsız denetim elemanları, denetim konusunda uzmanlaşmış sorumlu ortak, ortak, denetim müdürü, denetim şefi ve asistanlarından başka destek alınması gerektiği durumlarda bilgi işlem uzmanı, vergi uzmanı, Uluslararası Finansal Raporlama Standartları uzmanı gibi mesleki sorumluluklarını yerine getirebilecek niteliklere ve yeterli mesleki eğitime sahip, 3568 sayılı Kanuna göre belirlenen sürekli mesleki eğitim de dâhil olmak üzere düzenli ve sürekli hizmet içi eğitime katılan denetim elemanlarında oluşur,
 • Denetim ekibi, denetim standartları ile hukuki yasal düzenlemeler konusunda yeterli bilgi ve deneyime sahip denetim elemanlarından oluşur,
 • Denetim ekibi, bilgi ve teknolojileri dâhil uygun düzeyde teknik bilgi ve deneyime sahip denetim elemanlarından oluşur,
 • Denetim ekibi, müşterinin faaliyette bulunduğu sektör hakkında yeterli bilgi ve deneyime sahip denetim elemanlarından oluşur,
 • Denetim ekibi, mesleki karar verme yeteneği olan, yeterli bilgi ve deneyime sahip denetim elemanlarından oluşur,
 • Bağımsız denetim çalışmalarını yapan denetçiler, denetimi yapılacak firmaların sahibi ve ortakları ile yakınlık bağı olmayacaktır. Denetimi yapılacak firma ve ortakları ile herhangi bir çıkar ilişkisinden uzak olacaktır,
 • Bağımsız denetim çalışmaları, denetimi yapacak yetkili denetim ekibi tarafından yürütülecektir,
 • Bağımsız denetçiler, bağımsızlıklarını ya da yasal düzenlemelere uygunluğu tehlikeye düşürecek hususları ve bunları önleyici tedbirleri çalışma kâğıtlarına aktarmak ilgili sorumlu ortak baş denetçiye ve kalite güvence sisteminden sorumlu olarak görevlendirilen sorumlu ortak baş denetçileri bilgilendirmekle yükümlüdür.

6-) DENETİM FAALİYETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ;

SGD BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş.’nin Kalite Güvence Sistemi Denetim Faaliyeti Kuralları;

Denetim çalışması denetim ekibinden sorumlu ortak başkanlığında, denetim çalışmasını planlamak amacı ile toplanmasıyla başlar. Bu toplantıda sorumlu ortak tarafından müşteri, içinde bulunduğu sektör, çalışmanın kapsamı, denetim çalışmasında karşılaşılması beklenen riskler, çalışma sonunda müşterinin beklentileri ve zamanlama konularında bilgilendirme yapılır.

Bağımsız denetim ekibi, denetim faaliyetine başlamadan aşağıdaki hususlarda bilgilenmek ve denetim çalışmasını belirlenen programa göre sonuçlandıracaktır.

 • Bağımsız denetim işinin yürütülmesiyle ilgili ayrıntılar,
 • Denetim ekibinde yer alanların sorumlulukları,
 • Denetimi yapılacak işletme faaliyetlerinin yapısı,
 • Denetim çalışmasında karşılaşılacak riskler,
 • Denetim faaliyeti sırasında ortaya çıkabilecek sorunlar.
 • Denetim ekibinin yaptığı çalışmaların raporlanması ve kuralları;
 • Denetim çalışmasının, bağımsız denetim standartlarına uygunluğu,
 • Denetim sırasında, gerekli konularda alınan beyanların yazılı olarak kayıtlara geçirilmesi,
 • Denetim çalışmasının planlanan sürede yapılması,
 • Denetim çalışmasında, çalışma kâğıtlarının sonuçları doğrulaması ve yazılı olarak kayıtlara geçirilmesi ve çalışma kâğıtları ile denetim sonucunu etkileyen bilgileri içeren evrak, en az beş yıl süre ile şirket arşivinde saklanacaktır,
 • Denetim çalışması sonunda oluşacak denetim görüşü için yeterli ve destekleyici yazılı belgelerin olması,

Denetim çalışması sırasında muhasebe ve raporlama ile ilgili olarak daha önce hiç karşılaşılmamış bir durumda karşılaşıldığında, teknik uzmanlardan veya Kalite Güvence Sisteminden Sorumlu Ortaklardan görüş alınır.

Denetim çalışmasının planlama toplantısında belirlenen kurallar ve final çalışmasında uygulanacak denetim tekniklerinin kontrolleri, sorumlu ortak tarafından gözden geçirilerek varsa gerekli düzeltmeler yapıldıktan sonra onaylanır.

 • Bağımsız denetim ekibinin bağımsızlığı konusundaki değerlendirmeler,
 • Denetim elemanlarınca, denetim çalışmalarında yapılan risk değerlendirmeleri,
 • Denetim elemanlarınca, önemlilik ve önemli riskler konusunda alınan kararlar,
 • Karmaşık konularda bir uzman görüşünün yazılı olarak alınarak çalışma kağıtlarına eklenip eklenmediği ve bu görüşe uyulup uyulmadığı,
 • Uluslararası Finansal Raporlama Standartları ve mali tablolar için tüm açıklamaların gerektiği gibi yapıldığının “kontrol listesinin” denetimi,
 • Denetim elemanlarınca, denetim sırasında tespit edilen düzeltilmiş ve düzeltilmemiş yanlışlıkların niteliği ve önemi,
 • İşletme yönetimine iletilecek hususlar,
 • Denetim elemanlarınca, düzenlenen çalışma kâğıtlarının önemli kararları ve ulaşılan sonuçları gösterir nitelikte olup olmadığı,
 • Bağımsız denetim raporunun uygunluğu,
 • Olumlu görüş içermeyen denetim raporların incelenmesi,

7-) GÖZETİM

SGD BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş‘nin Kalite Güvence Sistemi Gözetim Kuralları;
KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ SORUMLU ORTAKLARI; şirkette çalışacak personel, denetim elemanlarının eğitimi, müşteri kabul ve devamlılığı, denetim faaliyetlerinin yürütülmesi, denetim faaliyetleri yürütülürken karşılaşılacak problemler için çözüm yolları ve sistemin gözetimi konularında politika ve prosedürleri yazılı hale getirir ve uygulanmasını sağlar.

Kalite Güvence Sisteminin gözden geçirilmesinin kapsamı, bazı denetim dosyalarının seçilerek test edilmesine ve uygun denetim standartları ve bağımsızlık ilkelerine uyumun, tahsis edilen kaynakların nitelik ve niceliği ile ödenen denetim ücretinin karşılaştırılmasını içerir