Değerleme

Ekonominin bir yandan çok değişkenlik ve karmaşıklık gösterdiği, diğer yandan bilginin artık çok kolay ulaşılabilir olduğu dünyamızda, doğru bilgiye ulaşmak bir sorundur. İşte bu noktada doğru bilgiye ve analize ulaşmak için şirketinizi anlamak ve anlatmak için değerleme raporuna ihtiyacınız vardır.

Şirket değerlemesine neden ihtiyaç duyarsınız; Eğer şirketinizin bir miktar hissesini vererek ortak almayı veya şirketiniz hissedarları arasında hisse alış verişi yapmayı ihtilafa düşmeden yapmak istiyorsanız şirket değerleme raporuna ihtiyacınız var demektir.

Şirket değerleme raporu ile şirketinizi gözlemleyebilir ve değer azalış ve artışlarında önlem alabilirsiniz. Finansal tabloları analiz etmek için bu konuda çok teknik bilgiyi bilmek gerekir, ancak değerleme raporu bu konuda bu bilgileri kolay anlaşılabilir sonuçlar olarak verir.

Değerleme raporu firmanızın sektördeki yerini ve bulunduğu durumu net bir şekilde verir.

ŞİRKETLER DEĞERLEME RAPORU İLE;

Şirketin piyasa değerini öğrenebilir,
Her yıl düzenli Şirket Değerleme Raporu alınarak şirketin ulaştığı değerleri, Yönetimin gösterdiği performansı, Ölçülebilir.

ŞİRKETLERİN DEĞERLEME RAPORU İLE;

Faaliyeti ile kazanılan değerini,
Maddi ve maddi olmayan varlık değerlerini,
Ulaşılan nihai değerini ve bileşenleri ile kıyaslana bilirliğini,
Cari değerini,
Pazar değerini,
Firmanın değerini,
Yani ‘piyasa değeri ’ni ifade eder.

ŞİRKET DEĞERLEME RAPORLARINA HANGİ KOŞULLARDA İHTİYAÇ DUYARSINIZ?

 1. Hissedarlar Arası hisse Alım-Satımında,
  2. Şirket bölünme, birleşme ve ortakların ayrılmalarında,
  3. Şirket Evlilikleri veya Satışında,
  4. Halka Arzlarda,
  5. Azınlık Hissedarlar ile anlaşmazlıklarında
  6. Hasar/Zarar İşlemlerinde
  7. Çalışanlara Hisse Satışında
  8. Vergiye Konu İşlemlerde,
  9. Eşler Arası Boşanmalarda

Marka, bir satıcının rakiplerinden farklı sembol ya da diğer ayırt edici özellikleriyle ürününü, isim, terim, dizayn, olarak sunmasıdır.

Hukuki Tanımlamaya göre marka

“Bir teşebbüsün mal veya hizmetlerini bir başka teşebbüsün mal veya hizmetlerinden ayırt etmeyi sağlaması koşuluyla, kişi adları dâhil, özellikle sözcükler, şekiller, harfler, sayılar, malların biçimi veya ambalajları gibi çizimle görüntülenebilen veya benzer biçimde ifade edilebilen, baskı yoluyla yayınlanabilen ve çoğaltılabilen her türlü  işaretleri içerir.” Denilerek 556 sayılı KHK 5 Mad tanımlanmıştır.

TESCİL EDİLMİŞ MARKANIN SAĞLAYACAĞI HAKLAR,

Tescil edilmiş ürünlerinin Sahibinden izinsiz kullanılmasını önleme yetkisi verir ve zarar verecek nitelikteki herhangi bir işaretin izinsiz kullanımını önleme hakkına sahiptir.

Tescil edilmeyen markalar tescilin sağlayacağı yasalarla getirilen haklardan ve korunmadan yararlanamazlar.

MARKA DEĞERLEMESİ NEDEN ÖNEMLİDİR?

Marka hakkı; soyut olup maddi bir varlığı veya eşya niteliği yoktur. Para ile ölçülebilen gayri maddi bir malvarlığıdır. Gerçek değerinin bilinmesi şirketler için önemlidir..

Yeni ortak alma, şirket hisse satışı, birleşme veya bölünmelerde marka değeriniz çok önem arz eder.

Marka değeriniz Rekabete karşı koruyucudur.

MARKA DEĞERİNİN FAYDALARI

Marka Değerinin Faydaları:  Marka, pazarda başarılı olursa, işletmenin bilançodaki kayıtlı değeri ile piyasa değeri arasındaki olumlu farkın yüksek olması şirketin gerçek değerini ortaya koyar.

TMS (Türkiye Muhasebe standartları)’ na göre markanın gerçeğe uygun değerinin bilançonun aktifine kaydedilmesi mümkündür. Ayrıca Vergi Usul Kanunu uyarınca bilançonun dip notlarda açıklama olarak yer alabilmektedir. Unutmayın güçlü bilanço kredibilitesi yüksek şirket demektir.

Yetkili bir kuruluşla markanız değerletilmesi ile TTK’ ya göre şirketinize ayni sermaye olarak konulabilir.

 • Yatırımcıların ve karar vericilerin seçimlerini etkileme,
 • Kurumsal Tanıtma ve piyasada tutundurmaya yardımcı olur,
 • Talep yaratma daha fazla kâr sağlama,
 • Pazar payını koruma ve geliştirebilme,
 • Markanın oluşturduğu olumlu imaj ile markaya bağlı sadık müşteriyi artırma
 • Markanın güçlenmesi ile rakiplere karşı pazarda etkinlik sağlama,

biçiminde özetlenebilir.

MARKALARINI DEĞERLETEN KURUMLARIN;

Bilançosunun gerçeğe uygun

Hisselerinin  değeri gerçeğe uygun

Finansmanın gerçeğe uygun ,

Şirket değeri gerçeğe uygun ,

Olmasını sağlar

Birçok şirkette finansal analiz yapmaya uygun kadro olmaması nedeniyle finansal analiz yapılamamaktadır. Oysa şirketlerin geleceğine yön verebilmek için de bulunduğu zamanın finansal analiz ve verileri çok önemlidir. İçinde bulunduğu ve gelecekte doğabilecek risklerin erken teşhis edilebilmesi gereklidir. Erken teşhis doğabilecek sorunlar için çözüm üretme imkânı sağlar. Bu nedenle şirketlerin her yıl finansal testten geçirilmesi gerekir.

*SGD olarak bilgi birikimi deneyimli uzman kadrolarımızla erken teşhis konusunda firmanızın finansal check-up ‘nın yapılarak çözüm üretmeye sorunlarınız aşmaya destek olabiliriz.

*SGD olarak finansal check-up testleri konusunda aşağıdaki temel testler ile birlikte şirketinizin özel yapısına uygun testlerde yapılarak şirketinizin güçlü ve zayıf yanları teşhis edilerek finansal yeniden yapılanmanıza destek olabiliriz.

SGD olarak finansal analizlerle şirketinizin nakit yönetimine bağlı olarak kısa ve uzun vadeli borçlarını ödeyebilme yeteneğini borç ve faiz ödemelerine karşı karlılık ve borç/Öz kaynak dengesinin korunmasına dair çözüm yollarını şirketin mevcut durumunu iyileştirecek yol haritasını ortayar.

Bu çerçevede :

 – Likidite Analizleri : Şirketin kısa vadeli borçlarını ödeyebilme yeteneğini ortaya koyan analizlerdir.

– Borç Yönetim Analizi: Şirketin borç seviyesinin ve faiz ödemelerinin, karlılığına göre borç ödeme gücünü ortaya koyar.

– Karlılık Analizleri: Şirketin faaliyetleri analizleri yapılarak öz kaynak karlılığı (ROE), aktif karlılığı (ROA), faaliyet kar marjı, EBITDA oranları ortaya koyar.

– Faaliyet Oranları Analizi : Şirketin alacak, borç ve stok devir hızları ile işletme sermayesi ihtiyacının belirlenerek, işletme faaliyetlerinin  verimliliğini ortaya koyar.

          Finansal testlerin sonucunda alınacak önlemler ve yeniden yapılandırma çalışmaları sonucunda firmanızın kazanımları:

 • Şirketinizi borç ödeme gücüne göre, borçlanma vadelerinin uzatılması,
 • Nakit akışını sağlamak için, kısa vadeli borçlarınızın daha düşük uzun vadeliye çevrilmesi veya ön ödemesiz kredili dönem öngörülmesi,
 • Mevcut kredilerin faizlerinin güncel daha düşük faiz oranlarına çekilmesi,
 • Nakit akışını düzenlemek için ilave kredi verilmesi.

_ Şirketinizin sektörel ve yapısı nedeniyle diğer özel analizlerle le birlikte uygulanan Analizler sonucunda şirketiniz için  FİZİBİLİTE RAPORU hazırlanır.

 • Şirketinizin tüm borçlarının ödenmesi ve gelecek yıllara yönelik nakit akışlarını hesaplamaları
 • Dönem projeksiyonlarında elde edilecek Gelir ve buna bağlı giderlerin bütçeleri hesaplama tabloları,
 • Şirket gelirlere göre borç ödeme takvimi hazırlanarak, finansal kurumlara borç ödemelerin hangi vadede olacağı

Belirlenerek şirketinizin pazarlıklarda elinin güçlenmesi sağlanır.

SGD ŞİRKET SAHİPLERİNE KURUMSAL YAPILANDIRMA HİZMETİ DE VERMEKTEDİR.

KURUMSAL YAPILANDIRMA: KURUMSAL YENİLENME DÖNÜŞÜM

Şirketin durum analizi büyük resmi görüntülenerek ortaya çıkan şirketin zayıf ve kuvvetli yönleri üzerine büyümenin önündeki dar boğazların ortadan kaldırılması için üretim, satış, insan kaynakları, teknoloji, nakit döngüsü, karlılık gibi alanların da analizler yapılır.

Şirketin üst yönetim ile yapılacak görüşmelerde analiz sonuçları değerlendirilerek, şirketin büyüme stratejileri ve yol haritasının belirlenmesine yardımcı olunur..

KURUMSAL YENİLENME DÖNÜŞÜM SÜRECİNDE:

Oluşturulan stratejilerin takibi, şirketin marka değeri ve şirket değerlemesi ile oluşturulacak bilanço güçlendirilmesi, büyüme sürecin planlanması, nakit döngüsünün iyileştirilmesi, performans takipleri SGD nin uzman kadroları ile takip edilir.