Kişisel Verileri Koruma Kanunu Başvuru Formu

 1. Veri Sahibinin Hakları

Kişisel veri sahibinin, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVK Kanunu”) madde 11 uyarınca, aşağıda sayılan konularda veri sorumlusuna başvurma hakkı vardır;

 • Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verileri aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • Amaç, süre ve meşruiyet prensipleri dâhilinde değerlendirilmek üzere kişisel verilerinin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Kişisel verilerinin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi halinde bu işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen kişisel verilerinin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi durumunda aleyhine bir sonucun ortaya çıkması halinde bu sonuca itiraz etme,
 • Kişisel verilerinin kanuna aykırı olarak işlenmesi ve bu sebeple zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme

haklarına sahiptir.

 1. Başvuru Yöntemleri

Aşağıda açıklanan yöntemlerden biriyle başvurunuzu Şirketimize iletebilirsiniz.

 

Başvuru Yönetimi

Başvurunun Yapılacağı Adres

Başvuru Gönderiminde Belirtilecek Bilgi

Şahsen Başvuru

Eski Büyükdere Cad. Huzur Mh. 4 Levent Plaza No:67 Kat:5/B 34396  4. Levent – İstanbul 34396 TURKEY

Zarfın üzerine “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılacaktır.

Noter vasıtasıyla tebligat gönderilmesi

Eski Büyükdere Cad. Huzur Mh. 4 Levent Plaza No:67 Kat:5/B 34396  4. Levent – İstanbul 34396 TURKEY

Tebligat zarfının üzerine“Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılacaktır.

Kep adresi vasıtasıyla

sgd@hs01.kep.tr

Form güvenli elektronik imza ile imzalanmış olarak iletilecektir. KEP epostasının konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılacaktır.

Elektronik posta aracılığıylaŞirketimizin sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresiniz kullanılmak suretiyle

 

E-posta’ nın konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi” yazılacaktır.

Başvuru Formu (Word) İndir